Vikse skule. Skulefritidsordning (SFO)

Vikse skule

Vikse skule

Mobbeombodet i Hordaland heiter Mari-Kristine Morberg. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. . Dette gjer me får å samkøyra elevane, la dei bli betre kjende med kvarandre. Vikse skule er den nest største skulen i Sveio kommune og ligg heilt sør i kommunen. Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år.

Next

Vikse skule

Vikse skule

Grensene mellom lovlige og ulovlige ytringer må bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. For tilbod i skuleåret må du følgja brukarmanual og søkja plass på Gå til Søknadsfristen er 15. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Elevene i Sveio har også kjent det på kroppen. Stor takk til elevar og foreldre for godt samarbeid og god stå-på-vilje i arbeidet desse vekene når skulen vår har vore stengt! Tittelen på prosjektet er «Flat sharing community Europe.

Next

Valestrand skule

Vikse skule

Til saman sprang me 1216 rundar på 30 minutt! Nå blir det spanande å sjå kva som blir bestemt på onsdag, om korleis det blir vidare etter påske. Skulane våre startar og endar til litt ulike tider, dette grunna skuleskyssen som blir koordinert for heile kommunen. Disse fire gruppene har rett på vern etter straffeloven § 185. Diskriminerende og hatefulle ytringer reguleres overordnet av ytringsfriheten nedfelt i Grunnloven § 100. Rektor ved skulen eller skulekontoret vil kunne gi nærare informasjon om saksgang. Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Det er særs lærerikt og kjekt.

Next

Skoleporten

Vikse skule

Skulestart hos oss er mellom den 15. Planen finn du til høgre, under fil. Vår visjon er at barn og unge skal kunne bruke digitale medier på en trygg og bevisst måte. Søknaden skal sendast den aktuelle skulen. Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Servicekontoret er stengt for fysisk oppmøte.

Next

Vikse skule : SFO

Vikse skule

Takk for tipset - ta gjerne kontakt med skulen eller helsestasjonen om de får vite om appar og nettsider som ikkje er bra for barna våre. Del på Facebook Del på Twitter Del på epost Vestlandsrevyen 2019 18. Skulen er ein Respekt-skule, og arbeider aktivt mot mobbing. Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Denne er blokkert på skulane i kommunen sitt nettverk! KrF ville ikkje fått inn nokon.

Next

Vikse skule, Gullv. 213, Sveio (2020)

Vikse skule

Det er framleis ikkje for seint å bidra! I brevet vil eit innskrivingsskjema vera vedlagt. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal». Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing. Vi kan derfor ikke beskrive dem generelt her. Me anbefaler at den blir sletta snarast! Har du,- eller har du hatt barn på skulen? Planen skal hjelpa til med å skapa ei samanhengande god språkopplæring frå borna startar i barnehagen som eittåringar til dei går ut av ungdomsskulen som sekstenåringar.

Next

Vikse skule, Gullv. 213, Sveio (2020)

Vikse skule

Planen byggjer på rammeplanen for barnehagen og læreplanverket for grunnskulen, og er utarbeidd med god deltaking frå tilsette i barnehage og skule. Skjemaet som blir sendt ut, kan også lastast ned frå nettsidene til skulen si heimeside eller ved å kontakta skulen direkte. Ho rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, barnets rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. En fjerde grunn er nedsatt funksjonsevne. En tredje grunn er seksuell orientering. Indikator og nøkkeltall Vik skole Sømna kommune Nordland fylke Nasjonalt Læringskultur 3,9 3,9 3,9 4,0 Elevdemokrati og medvirkning 3,5 3,5 3,8 3,8 Faglig utfordring 4,4 4,4 4,1 4,0 Felles regler 4,2 4,2 4,3 4,4 Trivsel 4,0 4,0 4,1 4,3 Mestring 3,9 3,9 4,0 4,0 Støtte fra lærerne 4,2 4,2 4,4 4,4 Motivasjon 3,4 3,4 3,7 3,8 Vurdering for læring 3,6 3,6 3,8 3,9 Støtte hjemmefra 4,1 4,1 4,3 4,3 Indikator og nøkkeltall Vik skole Sømna kommune Nordland fylke Nasjonalt Læringskultur 3,8 3,8 3,8 3,8 Elevdemokrati og medvirkning 3,1 3,1 3,3 3,4 Faglig utfordring 4,4 4,4 4,2 4,3 Felles regler 4,1 4,1 4,0 4,0 Trivsel 4,1 4,1 4,0 4,1 Mestring 3,6 3,6 3,8 3,9 Utdanning og yrkesveiledning 3,6 3,6 3,8 3,8 Støtte fra lærerne 4,1 4,1 4,0 4,0 Motivasjon 3,6 3,6 3,4 3,4 Vurdering for læring 3,4 3,4 3,3 3,3 Støtte hjemmefra 3,9 3,9 4,0 4,1 Indikator og nøkkeltall Vik skole Sømna kommune Nordland fylke Nasjonalt Årsverk for undervisningspersonale 22,2 34,8 3 077,8 58 157,4 Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 8,6 9,7 11,7 Antall assistentårsverk i undervisningen 6 9 549 9 483 Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,0 30,5 48,4 64,2 Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,0 25,3 17,9 16,3 Lærertetthet 1.

Next